Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Provozovatelem internetového obchodu gamehouse.cz (dále jen e-shopu) je:

společnost ConQuest entertainment a.s.
se sídlem Kolbenova 961/27d, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 26467909, DIČ: CZ26467909
zapsaná v obchodním rejstříku Praha, spis. zn.: B 7293
(dále jen prodávající)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen spotřebitelem) prostřednictví e-shopu www.gamehouse.cz. Vše je v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Odkaz na aktuální obchodní podmínky dostane zákazník v emailu potvrzujícím jím vytvořenou objednávku.

Prodávající neručí za nepřetržitý provoz e-shopu.

Spotřebitel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel
(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(3) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(4) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek při každém uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky na e-shopu).

2. Uživatelský účet

Uživatelský účet je zřízen při registraci. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky, prodávající si ponechává právo uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje anebo si vyžádat údaje korektní.

Nákup zboží není striktně omezen pouze pro registrované zákazníky (kupující). Uzavřít kupní smlouvu může i neregistrovaný zákazník při jednorázové objednávce, a to za předpokladu, že správně vyplní povinná pole před potvrzením objednávky na e-shopu a odsouhlasí následně obchodní podmínky.

Vytvoření uživatelského účtu je podmíněno odsouhlasením těchto Obchodních podmínek.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem jakožto uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy dojde k porušení obchodních podmínek.

Kupující nesmí umožnit využití uživatelského účtu na své jméno třetí osobě.

3. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, dodací adresa (pokud je jiná než adresa kupujícího), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a mobil.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvést pravdivě.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím realizaci kupní smlouvy, zřízením a použitím uživatelského účtu. Případně také k obchodním, marketingovým a jiným sdělením, vyjádří-li při registraci souhlas s jejich zasíláním.

Osobní údaje budou uschovány a moci být využívány k výše zmíněným účelům po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i tištěné podobě, a to neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.

4. Vystavené zboží a informační povinnost

Zboží je umístěno v jednotlivých odděleních internetového obchodu. Na stránce každého zboží je uvedena “Vaše cena (s DPH)“, což je cena, kterou za zboží zaplatí kupující.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Na stránce každého zboží jsou uvedeny nejen ceny ale také záruka, popis zboží, případně také Technické specifikace (konkrétní technické údaje) a Technická podpora (manuály, firmwary, postupy pro instalaci atd.).

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci Prodejce nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

5. Uzavření kupní smlouvy

Nákup zboží není striktně omezen pro registrované zákazníky (dále kupující).

Prodej vystaveného zboží je nezávazný a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se například o ty případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

Pro objednání zboží je třeba jej umístit do tzv. košíku a v něm přejít na potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky vidí kupující všechny položky, které objednává včetně cen a jednotlivého počtu.

Potvrzením objednávky tlačítkem “Objednávka zavazující k platbě“ uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu. K potvrzení objednávky je třeba znovu potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.

Faktura bude vystavena v papírové podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána se zbožím na Vaši doručovací adresu. Faktura nebude dostupná v Uživatelském úču. Na vyžádání lze odeslat fakturu i v elektronické podobě.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6. Způsoby platby a dodání

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky.
b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes integraci Shoptet Pay využíváme platební bránu Adyen, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně.

V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodejci. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

Náklady na dodání a způsob platby jsou v sekci nákupního košíku a uvedené informace jsou platné vždy k okamžiku uzavření objednávky. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání:

a) Osobní odběr
Adresa: Kolbenova 962/27e, Praha 9 Hlobětín, 198 00
Provozní doba: Po-Pá: 8:30 - 16:45
Poslední výdej zboží je možný do 16:45. Děkujeme za pochopení.
Čas na doručení: Zboží skladem je připraveno k osobnímu odběru min. 24h od potvrzení objednávky. Jakmile bude zboží připravené k převzetí, budeme Vás informovat emailem.
Čas na vyzvednutí zásilky: 5 pracovních dní (po domluvě lze prodloužit).
Platba: Hotově nebo kartou.

b) Zásilkovna
Adresa: Vybrat si můžete z téměř 350ti výdejních míst.
Provozní doba: Provozní doba je na každém výdejním místě individuální.
Čas na doručení: cca 2-5 pracovních dnů.
Čas na vyzvednutí zásilky: 7 pracovních dní .
Platba: Hotově v místě převzetí, platba bankovním převodem, platební kartou online.

c) PPL
Adresa: PPL doručí zásilku na vámi vybranou adresu pro celé ČR, SR, Polsko, Maďarsko.
Čas doručování: 9:00 - 18:00 každý pracovní den, může se lišit v podmínkách přepravce.
Čas na doručení: 1-2 pracovní dny ČR, 2-3 pracovní dny SR, Polsko, Maďarsko, může se lišit v podmínkách přepravce.
Čas na vyzvednutí zásilky: Pokud nebudete dopravcem zastižen, bude Vás dopravce kontaktovat a domluví s Vámi náhradní termín doručení.
Platba: Hotově v místě převzetí, platba bankovním převodem, platební kartou online.

d) Česká pošta
Adresa: Česká pošta doručí zásilku na vámi vybranou adresu pro celé ČR nebo na jednu z 2 600 pošt po celé ČR.
Čas doručování: Každý pracovní den v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě.
Čas na doručení: 2-3 pracovní dny
Čas na vyzvednutí zásilky: Pokud nebudete dopravcem zastižen, bude balíček uložen na nejbližší poště. Informaci o pohybu zásilky dostanete SMS i papírovou výzvou, kterou najdete ve schránce. Při objednávce proto musíte vyplnit tel. číslo.
Platba: Hotově v místě převzetí, platba bankovním převodem, platební kartou online.

e) TopTrans
Adresa: TopTrans doručí zásilku na vámi vybranou adresu pro celé ČR, SR.
Čas doručování: 9:00 - 18:00 každý pracovní den, může se lišit v podmínkách přepravce.
Čas na doručení: 1-2 pracovní dny ČR, 1-3 pracovní dny SR, může se lišit v podmínkách přepravce.
Čas na vyzvednutí zásilky: Pokud nebudete dopravcem zastižen, bude Vás dopravce kontaktovat a domluví s Vámi náhradní termín doručení.
Platba: Hotově v místě převzetí, platba bankovním převodem, platební kartou online.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

8. Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel právo (dle § 1829 odst. 1) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě, které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode počátku běhu lhůty pro odstoupení. Pokud dojde k poučení spotřebitele v této lhůtě, běží 14denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Kupující zboží zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, vrací prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Peněžení prostředky jsou vráceny stejným způsobem, se souhlasem (a nevzniknou-li prodávajícímu další náklady) kupujícího mohou být zaslány jiným způsobem. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

Prodávající není povinen (dle § 1832 odst. 4) vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení poškrábaného telefonu, promáčklý displej monitoru nebo zanesený reproduktor nečistotami. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

V souladu s § 1837 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. Storno poplatky, smluvní pokuta

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem, a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do maximální výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka.

V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou do maximální výše 500 Kč může být podstoupena advokátní kanceláři. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu, a to ve výši 500,- Kč.

Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí, bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

10. Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí obchodních podmínek. Pro prodej použitého zboží jsou platné samostatné Záruční podmínky pro použité zboží.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to prostřednictvím zaškrtávajícího políčka v rámci vyplnění objednávky.

Souhlas s ukládáním cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Zásady o používání souborů cookies najdete zde: /podminky-ochrany-osobnich-udaju/

12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má ze zákona č. 378/2015 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Se stížností na nevyřešený spotřebitelský spor se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou zde: adr.coi.cz/cs/info

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře na stránce adr.coi.cz.

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy admin@gamehouse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

14. Nákup elektronického obsahu

Při užívání veškerého elektronického obsahu (tj. veškerý software, PC hry, hry pro herní konzole apod.) zakoupeného u nás musíte dodržovat povinnosti stanovené nejen těmito obchodními podmínkami a právními předpisy upravujícími autorská díla, ale i konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud tyto povinnosti porušíte, pak musíte nahradit případnou újmu, přičemž takové jednání může být v některých případech i trestněprávního charakteru.

Veškerá elektronická díla smíte užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného.

Nemůžete kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku vaší protiprávní činnosti.

15. Závěrečná ustanovení

Pokud právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2024